RODO

Klauzula informacyjna dla celów handlowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesów kontaktowych za pomocą formularzy kontaktowych, poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych i osobistych jest Studio Mebli ASKOR Andrzej Skorupka, ul. Spółdzielcza 17, Lipno 64-111, NIP: 6970008991

Cel i podstawy przetwarzania

a) zawarcie i wykonanie umowy.

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, etc.

c) dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.


a) Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

b) Art. 6 ust. lit. c) RODO

c) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;


Okres przechowywania danych

a) przez cały czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

b) przez czas, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane

c) przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT). 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych jest obowiązkiem prawnym (np. podanie danych do wystawienia faktury).