Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesów kontaktowych za pomocą formularzy kontaktowych, poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych i osobistych jest Fabryka Mebli ASKOR Sp. z o. o. , ul. Spółdzielcza 17, Lipno 64-111, NIP: 697-239-25-80

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie określonym treścią kierowanych zapytań będą przetwarzane w celu odpowiedzi na nie1 lub przygotowania oferty2, a także w celu prowadzenia dalszej korepondencji2.


1 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

2 Art. 6 ust. 1 lit f) RODO;


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.